Masz pytanie? Chcesz się umówić? +48 22 101 01 75, +48 22 101 72 71

#FOLLOW EYEBAR & EYEBAR ACADEMY

Obserwuj @eyebar_polska oraz @eyebar_academy na Instagramie i zachęć przyjaciółkę – wygraj darmową stylizację brwi i kredkę ALL ABOUT eyeBROW

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „#FOLLOW EYEBAR AND EYEBAR ACADEMY” („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest BF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, REGON 362356110, NIP 5213704549, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości) („Organizator”).
 3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Odwołanie Konkursu lub skrócenie czasu jego trwania może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez Organizatora. O odwołaniu Konkursu lub jego skróceniu Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie eyebar.pl oraz Instagram Eyebar i Eyebar Academy.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 6. Celem Konkursu jest umożliwienie Uczestnikom zdobycia nagród przewidzianych w Regulaminie.
 7. Regulamin jest dostępny na stronie eyebar.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 

§2
Uczestnicy Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem („Uczestnik”).
 3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne płci żeńskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks Cywilny, które zapoznały się z niniejszym Regulaminem, spełniające w momencie wzięcia udziału w Konkursie łącznie następujące warunki:
  • ukończyły 18 rok życia,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadają dostęp do Internetu,
  • posiadają aktywny adres e-mail,
  • posiadają konto w serwisie Instagram ze swoimi prawdziwymi danymi,
  • posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  • zaakceptowały Regulamin.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie Uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 6. Uczestnicy są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie Instagram.

 

§3
Czas trwania

 1. Konkurs jest ogłoszony na stronie internetowej eyebar.pl oraz w serwisie Instagram Eyebar i Eyebar Academy (dalej: „Serwis”).
 2. Konkurs trwa w okresie od 11 lutego 2018 roku do 25 lutego 2018.

 

§4
Przebieg konkursu

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, we wskazanym okresie Uczestnik zobowiązany jest łącznie spełnić następujące wymagania:
  • zaobserwować @eyebar_polska i @eyebar_academy na Instagramie,
  • zachęcić przyjaciółkę do konkursu poprzez oznaczenie jej w komentarzu pod zdjęciem konkursowym na Instagramie,
  • w tym samym komentarzu osoba go zamieszczająca ma napisać dlaczego to ona powinna wygrać.
 2. Organizator wyłoni spośród wszystkich zgłoszeń jedną osobę, która otrzyma Nagrodę (“Laureat”).
 3. Publikowane w ramach Konkursu komentarze nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich, w szczególności zabronione jest zamieszczanie treści:
  • o charakterze obraźliwym, wulgarnym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym oraz treści, które mogłyby godzić w dobre imię czy honor innej osoby,
  • zachęcających do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie,
  • stanowiących groźby wobec osoby czy grupy osób,
  • o charakterze pornograficznym czy pedofilskim ani jakichkolwiek innych treści, które powszechnie mogą zostać uznane za naruszające zasady moralności,
  • zachęcających do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu,
  • o charakterze politycznym,
  • promujących towary uzyskane w sposób nielegalny,
  • które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa do znaków towarowych czy chronionych symboli, prawa autorskie czy prawa osobiste,
  • promujących działania lub produkty podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora.
 4. W przypadku, gdyby któregokolwiek z powyższych oświadczeń okazały się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuję się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające.
 5. Organizator przy wyborze Laureata będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
  • oryginalnością profilu,
  • kreatywnością profilu,
  • inspiracją dla innych na profilu.

 

§5
Komisja konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny profili oraz wyłonienia Laureata, Organizator powoła Komisję Konkursową (“Komisja”).
 2. W skład Komisji wejdą 3 osoby wyłonione przez Organizatora.
 3. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

§6
Nagrody

 1. Informacja o Laureacie zostanie opublikowana w serwisie Instagram Eyebar i Eyebar Academy.
 2. Nagrodą w Konkursie jest stylizacja brwi oraz kredka do brwi ALL ABOUT eyeBROW.
 3. Nagroda jest bezpłatna.
 4. Laureat traci prawo do Nagrody, gdy:
  • kontakt z Laureatem nie będzie możliwy z przyczyn leżących po jego stronie,
  • Laureat nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.

 

§7
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – Organizator.
 2. Administrator przetwarza dane Uczestnika wyłącznie w celu ich weryfikacji, realizacji Konkursu i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska Laureata. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie.
 5. Uczestnik poprzez udział w Konkursie wyraża w szczególności zgodę na publikację swoich danych (imię, nazwisko, nick) oraz rozpowszechnianie jego wizerunku w związku z udziałem w Konkursie. Zgoda obejmuje serwisy internetowe należących Organizatora oraz w wszelkie publikacje związane z marką Eyebar.

 

§8
Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na adres email e-mail: kontakt@eyebar.pl najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.
 4. Składający reklamację zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową na adres e-mail, z którego wpłynęła reklamacja, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty jej rozpatrzenia przez Komisję.

 

§9
Odpowiedzialność organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • problemy w przebiegu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
  • przerwy lub inne problemy w przebiegu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnie od Organizatora, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych.

 

§10
Postanowienia ogólne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie.
 2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.
 3. Uprawnienia nabyte przez Uczestnika w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej eyebar.pl
 5. Serwis Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na jego łamach.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z Regulaminem jest sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.