Masz pytanie? Chcesz się umówić? +48 22 101 01 75, +48 22 101 72 71

Karta Podarunkowa Eyebar

Program dla posiadaczek Karty Podarunkowej Eyebar

§1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu „Karta Podarunkowa Eyebar” („Program”).
 2. Organizatorem Programu jest BF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, REGON 362356110, NIP 5213704549, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości) („Wydawca”).
 3. Program dostępny jest we wszystkich salonach prowadzonych przez Wydawcę pod marką Eyebar („Salon”).

 

§2

 1. Dokumentem upoważniającym do skorzystania z Programu jest plastikowa Karta Podarunkowa Eyebar („Karta”) – forma bonu towarowego na okaziciela, wydanego w formie fizycznej w jednym z Salonów.
 2. Karta oznaczona jest unikalnym numerem i kodem paskowym.
 3. Wydawca zobowiązuje się wobec nabywcy Karty („Nabywca”) – w zamian za przekazanie przez niego gotówką, kartą płatniczą lub kredytową określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych polskich – do przekazania mu Karty, która będzie uprawniała jej okaziciela („Użytkownik”) do zapłaty za towar lub usługi świadczone w Salonach.
 4. Karta może zostać wydana na dowolną kwotę w przedziale od 50 zł do 1.000 zł. Kwota przekazanych środków pieniężnych stanowi wartość nominalną Karty.
 5. Wydawca nie obciąża Nabywcy i Użytkownika kosztami wydania lub korzystania z Karty.
 6. Wydawca zobowiązuje się wobec Użytkownika do przyjmowania Karty do realizacji na warunkach określonych w Regulaminie.

 

§3

 1. Po okazaniu Karty i jej pozytywnej weryfikacji Użytkownik ma prawo wykorzystać jej wartość na zakup towarów i usług dostępnych w Salonach.
 2. Wartość zakupionych za pomocą Karty towarów i usług rozliczana jest wg cen regularnych, w tym promocyjnych lub wg cen dla posiadaczy Karty Eyebar, jeśli w dniu transakcji Użytkownik jest posiadaczem ważnej Karty Eyebar.
 3. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów i usług przekracza wartość środków na Karcie, Użytkownik jest zobowiązany uregulować brakującą kwotę.
 4. Przed upływem terminu ważności Karta może zostać użyta wielokrotnie, do momentu zrealizowania całej jej wartości nominalnej.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Użytkownika od umowy zakupu towarów lub usług zakupionych z wykorzystaniem Karty, zwrot środków może nastąpić gotówką, kartą płatniczą lub kredytową. Zwrot środków na Kartę możliwy będzie tylko w przypadku istnienia technicznych możliwości wykonania takiej transakcji i za zgodą Użytkownika.

 

§4

 1. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty w następujących przypadkach:
  • uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie,
  • uzasadnionych podejrzeń co do autentyczności Karty,
  • braku wystarczającej ilości środków na Karcie pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanych przez niego towarów lub usług,
  • braku technicznej możliwości realizacji Karty (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie, w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę).
 1. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty wynikające z siły wyższej lub okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności np. awaria systemu informatycznego, itp.
 2. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Wydawca – o ile weryfikacja salda Karty będzie możliwa – wypłaci Użytkownikowi kwotę odpowiadającą aktualnemu stanowi środków na Karcie. W takim przypadku Karta zostanie unieważniona.

 

§5

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę od momentu jej wydania Nabywcy.
 2. Wydawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież Karty po ich przekazaniu Nabywcy. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Karty przed utratą, kradzieżą lub nieautoryzowanym użyciem.
 3. Nabywca i Użytkownik nie będą zgłaszać względem Wydawcy żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty.
 4. Wydawca nie umożliwia Nabywcy i Użytkownikowi zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub też możliwości jej zablokowania.
 5. Transakcja dokonana przy pomocy Karty jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca i uprawniony Użytkownik nie będą zgłaszali żadnych roszczeń z tego tytułu.

 

§6

 1. Termin ważności Karty wynosi 12 miesięcy od daty jej wydania.
 2. Karta może być używana wyłącznie w Salonach.
 3. W przypadku gdy po upływie terminu ważności Karty środki pieniężne na niej zostaną w całości lub części niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy ich zwrotu.
 4. Nabywca lub Użytkownik nie mogą anulować zasilenia Karty.
 5. Nie ma możliwości dokonywania wypłat gotówki przy użyciu Karty.
 6. W rozumieniu obowiązujących przepisów prawa Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą.
 7. Środki zgromadzone na Karcie nie podlegają oprocentowaniu.

 

§7

 1. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 2. Nabywca w chwili wydania Karty otrzymuje od Wydawcy pokwitowanie w formie wydruku.
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela oraz obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej eyebar.pl.
 5. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 grudnia 2018r.
 6. Nabywca i Użytkownik akceptują Regulamin wraz z nabyciem Karty.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.