Masz pytanie? Chcesz się umówić? +48 22 101 01 75, +48 22 101 72 71

Karta Eyebar

Program dla posiadaczek Karty Eyebar

§1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu „Karta Eyebar” („Program”).
 2. Organizatorem Programu jest BF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, REGON 362356110, NIP 5213704549, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości) („Spółka”).
 3. Program dostępny jest we wszystkich salonach prowadzonych przez Spółkę pod marką Eyebar („Salon”).
 4. Warunkiem skorzystania z Programu jest rejestracja Użytkownika w serwisie eyebar.pl na warunkach określonych w jego regulaminie.

§2

 1. Dokumentem upoważniającym do skorzystania z Programu jest plastikowa Karta Eyebar („Karta”), którą można nabyć za cenę określoną w cenniku dostępnym w Salonach oraz stronie internetowej eyebar.pl.
 2. Karta oznaczona jest unikalnym numerem i kodem paskowym.
 3. Karta jest imienna. Dla swojej ważności wymaga wpisania czytelnie imienia i nazwiska oraz terminu ważności.
 4. Z Karty może korzystać wyłącznie osoba, której dane na niej widnieją („Użytkownik”).
 5. Prawa przysługujące Użytkownikowi w związku z posiadaniem Karty nie mogą być przez niego sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w jakikolwiek inny sposób.
 6. Spółka zobowiązuje się wobec Użytkownika do przyjmowania Karty do realizacji na warunkach określonych w Regulaminie.

§3

 1. Po okazaniu Karty i jej pozytywnej weryfikacji Użytkownik ma prawo nabywać w nieograniczonej ilości towary i usługi w promocyjnych cenach oznaczonych w cenniku jako „cena z Kartą Eyebar”.
 2. W wybranych Salonach Użytkownikowi na czas wizyty przysługuje prawo do skorzystania z parkingu w ramach ceny za zakupione towary i usługi. Przy czym:
  • informacja, czy dla danego Salonu dostępny jest parking, zamieszczona jest na stronie internetowej eyebar.pl,
  • liczba dostępnych miejsc parkingowych jest ograniczona, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak wolnych miejsc parkingowych,
  • prawo dotyczy jednego pojazdu podczas jednej wizyty.

§4

 1. Spółka ma prawo odmówić realizacji Karty w następujących przypadkach:
  • uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie,
  • uzasadnionych podejrzeń co do autentyczności Karty.
 2. Spółka nie odpowiada za skutki braku możliwości skorzystania z Karty wynikające z siły wyższej lub okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, np. awaria systemu informatycznego, itp.

§5

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za Kartę od momentu jej wydania Użytkownikowi.
 2. Spółka w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież Karty po ich przekazaniu Użytkownikowi. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Karty przed utratą, kradzieżą lub nieautoryzowanym użyciem.
 3. Użytkownik nie będzie zgłaszać względem Spółki żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty.
 4. Spółka nie umożliwia Użytkownikowi zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub też możliwości jej zablokowania.

§6

 1. Termin ważności Karty wynosi 6 miesięcy od daty jej wydania.
 2. Karta może być używana wyłącznie w Salonach.
 3. W rozumieniu obowiązujących przepisów prawa Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą, kredytową, ani też nie zastępuje żadnej innej formy płatności.

§7

 1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej eyebar.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 grudnia 2018r.
 3. Użytkownik akceptuje Regulamin wraz z nabyciem Karty.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.