Masz pytanie? Chcesz się umówić? +48 22 101 01 75, +48 22 101 72 71

Voucher #stayathome

#stayathome #zostanwdomu i kup voucher na usługi Eyebar za 50% ceny

§1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu „Voucher #stayathome” („Program”).
 2. Organizatorem Programu jest BF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, REGON 362356110, NIP 5213704549, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości) („Wydawca”).
 3. Program dostępny jest we wszystkich salonach prowadzonych przez Spółkę pod marką Eyebar („Salon”).

 

§2

 1. Dokumentem upoważniającym do skorzystania z Programu jest “Voucher #stayathome” (“Voucher”) – forma bonu towarowego na okaziciela, wydanego w formie elektronicznej wysłanej w wiadomości email.
 2. W treści Vouchera wskazany jest jego unikalny numer i powiązany z nim adres email.
 3. Wydawca zobowiązuje się wobec nabywcy Vouchera („Nabywca”) – w zamian za przekazanie przez niego gotówką, kartą płatniczą lub kredytową określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych polskich – do przekazania mu Vouchera, który będzie uprawniał jej okaziciela („Użytkownik”) do zapłaty za towary lub usługi świadczone w Salonach.
 4. Vouchery w określonych przez Spółkę nominałach są dostępne w sklepie internetowym prowadzonym przez Spółkę pod adresem https://shop.eyebar.pl („Sklep”).
 5. Wydawca nie obciąża Nabywcy i Użytkownika kosztami wydania lub korzystania z Vouchera.
 6. Wydawca zobowiązuje się wobec Użytkownika do przyjmowania Vouchera do realizacji na warunkach określonych w Regulaminie.

 

§3

 1. Po podaniu numeru Vouchera i powiązanego z nim adresu email oraz ich pozytywnej weryfikacji Użytkownik ma prawo wykorzystać wartość Vouchera na zakup towarów i usług dostępnych w Salonach.
 2. Wartość zakupionych za pomocą Vouchera towarów i usług rozliczana jest wg cen regularnych lub wg cen dla posiadaczy Karty Eyebar, jeśli w dniu transakcji Użytkownik jest posiadaczem ważnej Karty Eyebar.
 3. Cena usług rozliczanych za pomocą Vouchera jest obniżona o 50% („Rabat”). Rabat dotyczy wyłącznie usług (nie obejmuje towarów oraz Karty Eyebar).
 4. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów i usług z uwzględnieniem Rabatu przekracza wartość środków pozostałych do wykorzystania, Użytkownik jest zobowiązany uregulować brakującą kwotę.
 5. Przed upływem terminu ważności Voucher może zostać użyty wielokrotnie, do momentu zrealizowania całej jego wartości nominalnej.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Użytkownika od umowy zakupu towarów lub usług zakupionych z wykorzystaniem Vouchera, zwrot środków może nastąpić gotówką, kartą płatniczą lub kredytową. Zwrot środków na Voucher możliwy będzie tylko w przypadku istnienia technicznych możliwości wykonania takiej transakcji i za zgodą Użytkownika.

 

§4

 1. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
  • uzasadnionych podejrzeń co do prawdziwości podanych danych Vouchera,
  • braku wystarczającej ilości środków dostępnych w ramach Vouchera, pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanych przez niego towarów lub usług,
  • braku technicznej możliwości realizacji Vouchera (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę).
 1. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Vouchera wynikające z siły wyższej lub okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności np. awaria systemu informatycznego, itp.
 2. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Vouchera Wydawca – o ile weryfikacja salda Vouchera będzie możliwa – wypłaci Użytkownikowi kwotę odpowiadającą aktualnemu stanowi środków dostępnych w ramach Vouchera. W takim przypadku Voucher zostanie unieważniony.

 

§5

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Voucher od momentu wydania go Nabywcy.
 2. Wydawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub kradzież danych Vouchera po ich przekazaniu Nabywcy. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Vouchera przed utratą, kradzieżą lub nieautoryzowanym użyciem.
 3. Nabywca i Użytkownik nie będą zgłaszać względem Wydawcy żadnych roszczeń z tytułu utraty danych Vouchera.
 4. Wydawca nie umożliwia Nabywcy i Użytkownikowi zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Vouchera lub też możliwości jego zablokowania.
 5. Transakcja dokonana przy pomocy Vouchera jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca i uprawniony Użytkownik nie będą zgłaszali żadnych roszczeń z tego tytułu.

 

§6

 1. Termin ważności Vouchera wynosi 12 miesięcy od daty zakończenia stanu epidemii i/lub stanu zagrożenia epidemicznego związanych z COVID-19.
 2. Voucher może być używany wyłącznie w Salonach.
 3. W przypadku gdy po upływie terminu ważności Vouchera środki pieniężne w jego ramach zostaną w całości lub części niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy ich zwrotu.
 4. Nabywca lub Użytkownik nie mogą anulować zasilenia Vouchera.
 5. Nie ma możliwości dokonywania wypłat gotówki przy użyciu Vouchera.
 6. W rozumieniu obowiązujących przepisów prawa Voucher nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą.
 7. Środki zgromadzone w ramach Vouchera nie podlegają oprocentowaniu.

 

§7

 1. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 2. Nabywca w chwili wydania Vouchera otrzymuje od Wydawcy pokwitowanie w formie wiadomości email.
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela oraz obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej eyebar.pl.
 5. Regulamin wchodzi w życie dnia 27 marca 2020r.
 6. Nabywca i Użytkownik akceptują Regulamin wraz z nabyciem Vouchera.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.