Masz pytanie? Chcesz się umówić? +48 22 101 01 75, +48 22 101 72 71

Walentynki 2023 z Eyebar

Odpowiedz na pytanie "Czym jest dla Ciebie MIŁOŚĆ" i wygraj nagrodę

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (“Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Walentynki z Eyebar” (dalej: Konkurs) odbywającego się w dniach 07.14.2023 do 14.02.2023 r. do godziny 23:59 na profilu „Eyebar” na portalu internetowym Instagram (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest BF Polska Sp. z o. o., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, kapitał zakładowy 5.000 PLN (opłacony w całości), NIP 5213704549, REGON 362356110 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest BF Polska Sp. z o. o., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, kapitał zakładowy 5.000 PLN (opłacony w całości), NIP 5213704549, REGON 362356110 (zwany dalej „Fundatorem”).
 4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu Instagram, przy wykorzystaniu postu konkursowego umieszczonego na profilu Eyebar.

§2
Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego oraz posiadające konto na portalu internetowym Instagram (zwanymi dalej łącznie „Uczestnikami”, a każdy osobno także „Uczestnikiem”).
 2. Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie organów lub pracownicy Organizatora oraz Fundatorów, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, lub stałym pożyciu ani rodzice małżonków lub osób pozostających w stałym pożyciu. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta na portalu internetowym Instagram, niezależnie od tego, ile kont na tym portalu posiada tzn. Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia w Konkursie. W przypadku dokonania przez Uczestnika większej liczby zgłoszeń niż jedno, w Konkursie bierze udział tylko pierwsze Zgłoszenie. Prace zgłoszone w poprzednich konkursach na profilu Eyebar nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięzcy.
 4. Uczestnik nie jest uprawniony do uczestnictwa w Konkursie w jakikolwiek inny sposób niż w sposób określony w § 3 Regulaminu.
 5. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
  1. akceptuje postanowienia Regulaminu,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie,
  3. wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w zakresie wskazanym w Regulaminie.

§3
Przebieg Konkursu

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (w tym jego zgodnością z Regulaminem) czuwać będzie komisja konkursowa złożona z 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora (zwana dalej: „Komisją Konkursową”). Do zadań Komisji Konkursowej należy:
  1. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
  2. rozstrzygnięcie Konkursu (ocena przesłanych przez Uczestników Zgłoszeń, wybór Laureatów Konkursu) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  3. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać łączone zadanie konkursowe – odpowiedzieć na pytanie „Czym jest dla Ciebie MIŁOŚĆ?” w sekcji komentarzy pod dedykowanym postem na Instagram, zaobserwować profil eyebar_polska, oznaczyć 3 osoby, które obdarzasz wyjątkowym uczuciem oraz udostępnić post konkursowy jako Insta Story na własnym profilu (dalej: „Zadanie konkursowe”). Uczestnik uprawniony jest do dokonania Zgłoszenia najpóźniej do 14.02.2023 do godz. 23:59. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
 3. Nie są uwzględniane w Konkursie Zgłoszenia Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:
  1. Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierają treści agresywne, wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie czy promujące agresję,
  2. Zgłoszenia godzące w wizerunek Organizatora lub Eyebar,
  3. Zgłoszenia dokonane w inny sposób niż wskazany w pkt. 2 powyżej,
 4. W celu uniknięcia wątpliwości, Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane samodzielnie przez Uczestnika tj. bez użycia programów lub robotów komputerowych (w tym jakichkolwiek automatów/botów). W Konkursie niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad Konkursu m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po portalu internetowym Instagram.

§4
Zasady wyboru Laureatów oraz przyznawania Nagród

 1. Nagrodami w konkursie są:
  1. zaproszenie do dowolnego salonu Eyebar na usługę stylizacji brwi, makijaż okolicznościowy oraz zestaw kosmetyków marki PAESE (pierwsza nagroda),
  2. zestaw kosmetyków marki PAESE (druga i trzecia nagroda).
 2. Laureatem Konkursu zostaje trzech uczestników, który spełnili wszystkie warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie oraz których odpowiedź na Zadanie konkursowe wybierze Komisja Konkursowa.
 3. Przy ocenie Zgłoszenia Komisja Konkursowa bierze pod uwagę łącznie wszystkie następujące kryteria:
  1. Najbardziej ciekawe odpowiedzi,
  2. Zgodność Zgłoszenia z Regulaminem.
 4. Po wyłonieniu Zwycięzców zgodnie z pkt. 2 powyżej, do dnia 15.02.2023 do godziny 20.00 pod postem konkursowym na Instagram Eyebar zostanie opublikowany komentarz z wynikami, a zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w komentarzu pod ich zgłoszeniem.
 5. Nierozdysponowane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
 6. Przekazanie przez Zwycięzców prawa do Nagrody osobom trzecim lub jej wymiana na równowartość pieniężną lub nagrodę innego rodzaju nie są możliwe.
 7. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

§5
Odbiór Nagród

 1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, w trybie wskazanym w par 4 pkt. 3 Regulaminu, nagrody będzie można odebrać w terminie od dnia 15.02.2023 r. do 28.02.2023 r., w dowolnym salonie Eyebar po uprzednim umówieniu wizyty (online lub za pomocną linii telefonicznej Organizatora).
 2. Nieodebranie nagród w podanym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z Nagrody. W takim przypadku Nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.

§6
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej mailowej na adres email: marketing@eyebar.pl z dopiskiem “Reklamacja – Konkurs Eyebar”.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą składającą reklamację, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie.
 3. Komisja rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu i udziela na nie odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona w takiej samej formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

§7
Dane osobowe

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych: imienia i nazwiska, a w przypadku Zwycięzców także: adresu e-mail oraz danych do wydania Nagrody (okazanie dowodu tożsamości przy odbiorze nagrody).
 2. Administratorem danych osobowych Konkursu jest Organizator.
 3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 4. Udział w Konkursie i wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie w celach związanych z realizacją Konkursu jest dobrowolne, lecz uczestnictwo w Konkursie bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych nie jest możliwe.
 5. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres marketing@eyebar.pl.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Warunkiem wydania danemu Zwycięzcy, Nagrody jest wypełnienie przez niego wszystkich warunków określonych w Regulaminie.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny stronie eyebar.pl
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać na profilu marki Eyebar na Instagramie. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora pytania.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.

-20% NA WSZYSTKIE USŁUGI

Zarejestruj się teraz i odbierz swój voucher zniżkowy...

Zniżka na wszystkie usługi podczas pierwszej wizyty. Naliczana od cen regularnych. Promocja nie łączy się z innymi.